Đầm

V1716 : ĐẦM VEST KÈM NỊT

Giá: 273,000 VND

V1715 : ĐẦM SUÔN CHOKER

Giá: 225,000 VND

V1704 : ĐẦM SUÔN BÈO LAI

Giá: 250,000 VND

V1698 : ĐẦM 2 DÂY CÚP

Giá: 265,000 VND

V1690 : ĐẦM BODY BÈO EO

Giá: 260,000 VND