Jumpsuit

J1992 : JUMP CÚP GẮN XÍCH

Giá: 230,000 VND

J1987 : JUMP YẾM CỔ VEST

Giá: 255,000 VND

J1983 : JUMP SHORT CỔ YẾM

Giá: 300,000 VND

J1981 : JUMP SHORT TAY XẺ

Giá: 235,000 VND

J1978 : JUMP ỐNG CỘT EO

Giá: 220,000 VND

J1977 : JUMP TAY LỠ RÚT EO

Giá: 265,000 VND

J1973 : JUMP SHORT CỔ V

Giá: 245,000 VND

J1960 : JUMP SHORT CỔ V

Giá: 250,000 VND

J1967 : JUMP SHORT TAY LOE

Giá: 280,000 VND

J1961 : JUMP SHORT TÙNG XÒE

Giá: 235,000 VND

J1960 : JUMP SHORT CỘT EO

Giá: 230,000 VND

J1958 : JUMP ỐNG NƠ NGỰC

Giá: 250,000 VND

J1956 : JUMP SHORT KẾT HOA

Giá: 320,000 VND

J1954 : JUMP VEST CỘT EO

Giá: 240,000 VND

J1950 : JUMP DÀI 2 DÂY

Giá: 250,000 VND

J1948 : JUMP DÀI NƠ SAU

Giá: 240,000 VND

J1946 : JUMP SHORT TAY DÀI

Giá: 265,000 VND